نیش آمریکا نه از ره کین است، اقتضای طبیعتش این است