سخنگوی طالبان: خواستار ایجاد یک کشور مرفه برای مردم افغانستان هستیم

سخنگوی طالبان: خواستار ایجاد یک کشور مرفه برای مردم افغانستان هستیم