دستگاه بسته بندیارایه دهنده مواد شیمیایی فرآیند …پیش فروش آپارتمان در منطقه 22 تهراندستگاه تست تجهیزات پست های فشار …

ماهانه دست کم ۴۰ میلیون دوز واکسن اسپوتنیک V در جهان تولید خواهد شد