نقض حقوق «ار.تی» در خارج از کشور یک کار اشتباه است