نگرانی برخی از افراد طالبان برای از دست دادن فرصت کشتار