خطیب زاده به اسرائیل: هر کس باد بکارد طوفان درو میکند