ابراز تمایل فلسطین برای از سرگیری گفتگو با اسرائیل در صورت آمادگی طرف مقابل