ابراز امیدواری پادشاه عربستان به اعتماد سازی با ایران