تسمه حمل بار تسمه باربرداریقالب سازیعایق الاستومریشرکت حمل و نقل وندا سدر

ماجرای بودار کشتی دریای عرب