کاراگاه خصوصی تهران ۴۴۵۳۹۱۳۶ …کپی و پرینت ارزانگیت کنترل ترددپمپ ضد اسید

تقدیر هنیه از ایران و تاکید بر ادامه مقاومت