ثبت شرکت ثبت برند و علامت تجاریلوله پروفیل سابهلدینگ تجارت بین الملل بهمردتشک رویال خوابستان

نخستین دسته واکسن اسپوتنیک وی وارد ترکیه شد