پوتین: دولت موقت در افغانستان نماینده این کشور نیست، اما کار کردن با آنها ضروری است