درخواست چین: آمریکا مسئولیت بازسازی افغانستان را به عهده بگیرد