قالب بتنفنر های پیچشی و فنر فرمدارنمایندگی کابل سیمند(سیمند کابل)پرده پردکور

شگفتی آرای باطله در انتخابات ۱۴۰۰