ارایه دهنده مواد شیمیایی فرآیند …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپحمل و نقل زمینی شهرستان بار تهراندستگاه فن کویل - شرکت آسا تهویه

آزمایشات یگانه  تانک در جهان با قابلیت حرکت هم در آب و هم در خشکی