خطیب‌زاده: جزایر سه گانه تعلق قطعی به ایران داشته و دارد