گم شدن نقشه مبارزه با ویروس کرونا و مرگ هزاران نفر در بریتانیا