تعمیر تلویزیون ال جیفروش مونوپمپباطری ساز سیار مکانیک سیار امداد …مبلمان آمفی تئاتر،رض کو

انجام آزمایشات پس از ثبت واکسن اسپوتنیک وی