استقرار نیروهای نظامی روسیه در نزدیکی مرز افغانستان