اثربخشی واکسیناسیون کرونا بین نوجوانان 90 درصد اعلام شد