سازنده وطراح تمامی خطوط تزریق فومباربری یخچالدار مازند سرما(با مدیریت …انواع خودکار با کیفیت مناسب خوشنویسیتامین کننده کلیه تجهیزات برق، اتوماسیون، …

اصابت راکت های جنگ قره باغ به نقاط مسکونی مرزی ایران ادامه دارد