رابرت مالی با دیپلمات های اروپایی درباره پرونده هسته ای ایران گفتگو خواهد کرد