زاخارووا: در این مرحله، مطرح کردن موضوع به رسمیت شناختن مقامات جدید افغانستان از سوی روسیه زود است