اجرای توافق درباره سوآپ گاز ترکمنستان از مسیر ایران