ساخت و تعمیر انواع تابلو نئون گازی …آموزش و استخدام پروژه ای برای تولید …فروشگاه اتوماسیون و ابزار دقیق …داروخانه اینترنتی داروبیار

آمریکا وزارت کشور کوبا را تحریم کرد