پاستوریزاتور ( پاستور ) مهارت جهان …پرستاری سالمندترجمه رسمی زبان ارمنیساخت تابلوهای نما و نوسازی ساختمان

50 مین کشور تایید کننده  واکسن اسپوتنیک وی ساخت روسیه