نماینده ایران: سازمان ملل، اسرائیل را پاسخگوی اقدامات غیرانسانی‌ آن کشور کند