بهترین آموزشگاه زبان آلمانی در …دستگاه چاپ بنرجذب مدرس انگلیسی، آلمانی، ترکی …دوره جامع سخنرانی و صحبت در جمع

اعتراف به تروریست بودن!