خودداری هیئت الجزایر از نشستن پشت سر هیئت اسرائیل در کنفرانس بین المللی آتن