عایق صوتیبهترین آموزشگاه زبان ترکی استانبولی …کلینیک درد و طب سوزنی دکتر عسگریالمنت رطوبتی هوشمند

گوترش به خاطر واکسن اسپوتنیک وی از روسیه تشکر کرد