هشدار مقامات مالی آمریکا درباره تهدید عدم توانایی پرداخت بدهی‌ها