مرز عربستان از اول آگوست به روی گردشگران واکسینه شده باز می گردد