مطلب نشنال اینترست در مورد یک سلاح  روسی قادر به ایجاد