ترکیه از آغاز روند خرید هواپیماهای اف 16 از آمریکا خبر داد