ایران مجوزهای پروازی هواپیمایی العراقی را باطل کرد