نیروی خدماتی و کمک انباردارارائه خدمات پرستاری و پزشکی و مراقبتی …فروش مخزن آب و تانکر و منبع پلی …فروش پلی آمید

دوران کاسترو در کوبا پایان می یابد