مبلمان آمفی تئاتر،رض کوفروش دستگاه کامپرشن تراپی های فایو …تاج گل ترحیمشرکت قهرمان تاور

چرا دیدار ویدیویی نمایندگان پارلمان های آلمان و ایران بطور ناگهانی لغو شد؟