آموزشگاه زبان های خارجی پردیسانبسته های آمادگی و جزوات و سوالات …آموزش آلمانی با اشتارتن ویر( Starten …دستگاه بسته بندی

اردوغان خواستار پیگرد سیاسی سیاستمدار هلندی شد