روسیه: اوکراین به پل ارتباطی ناتو علیه روسیه تبدیل شده است

روسیه: اوکراین به پل ارتباطی ناتو علیه روسیه تبدیل شده است