ربیعی: مشکل گتوند به اصرار مسئولان بلند پایه وقت ایجاد شد