همکاری روسیه و سازمان شانگهای در تأمین امنیت شهروندان کشورهای همسایه با افغانستان