وزارت خارجه ایران: تنها اقدام موثر کره جنوبی جبران خسارت وارده به ایران است