معیار حضور رئیسی در مجامع بین المللی اولویت ها و منافع ملی است