نمایندگی دیسک و صفحه والئو سبز …دستگاه بسته بندیتولید دستگاه های صنیعتی و آزمایشگاهی …راننده با درآمد عالی

ایران و چین راه نجات از فشار آمریکا را یافتند