فرانسوی‌ها خواستار فاصله گرفتن از آمریکا و نزدیکی با روسیه شدند