سازمان غذا و داروی آمریکا واکسن تکمیلی فایزر را رد کرد