وعده رئیسی برای بهبود وضعیت خدمت رسانی به ایرانیان مقیم آمریکا