رئیسی: ایران حضوری فعال در سازمان شانگهای خواهد داشت