کاخ سفید: پیشنهاد بازگشت به برجام برای همیشه دوام نخواهد داشت