عراق، سوقصد به نخست وزیر بوسیله پهپادها را حمله تروریستی خواند

عراق، سوقصد به نخست وزیر بوسیله پهپادها را حمله تروریستی خواند